Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
fotoreportaże

Ogólny regulamin konkursów


Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj.


 
§1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej "Konkursami" w serwisie Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego, Wałowa 3, 43-430 Skoczów. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.
2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez serwis Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.


§2
Zasady Konkursów


1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej "Uczestnicy"), będące zarejestrowanymi użytkownikami portalu Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego (www.ox.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Optimal Wojciech Tatka, Optimal IT oraz OX.PL.
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.
4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.ox.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu powinien:
1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe
2. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu.
6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.
7. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.
8. Zwycięzcy Konkursu (dalej "Zwycięzcy") zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji w portalu www.ox.pl, w terminie określonym we właściwym Konkursie.
9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.


§3
Nagrody


1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.
2. Nagrody, które są odbierane przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie redakcji portalu Ox.pl(Skoczów, ul. Wałowa 3, I piętro) zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.
4. Portal Ox.pl, jednocześnie organizator, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.
5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.
6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.


§4
Kryteria Oceny


1. Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu.
2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.


§5
Postanowienia końcowe


1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Ox.pl.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego Nicka na portalu www.ox.pl na stronie Konkursu w przypadku przyznania nagrody.
3. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Ox.pl.
10. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora, pod numerami telefonów oraz mailami dostępnymi w serwisie Ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego w zakładce "KONTAKT".
11. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2015r. i obowiązuje do odwołania.